Ocena oddziaływania na środowisko

 

Obecnie wiele inwestycji wymaga uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej, dzięki
której możliwe będzie przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego. Ocena oddziaływania
na środowisko jest jednym z instrumentów prawnych ochrony środowiska. Dlatego też dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych zlokalizowanych
na obszarach Natura 2000 wszczyna się postępowanie administracyjne.

Nasza firma prowadzi oceny oddziaływania na środowisko (część przyrodnicza) dla inwestycji
zlokalizowanych zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza tymi obszarami (m.in. farmy
wiatrowe, inwestycje drogowe).