Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

 

Inwentaryzacje oraz waloryzacje przyrodnicze są obecnie podstawowymi procedurami
wykorzystywanymi w zarządzaniu przestrzenią publiczną. Identyfikacja zasobów przyrodniczych
oraz waloryzacja miejsc cennych pozwala uniknąć wielu błędów już na etapie planowania.

Vanellus Eco Firma Przyrodnicza wykonuje inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
(fauna oraz flora) gmin, lasów państwowych oraz obszarów chronionych (w tym obszarów
Natura 2000), celem właściwego rozpoznania środowiska naturalnego danego terenu.